Hướng dẫn Cache trong .Net tăng tốc độ load trang...

Bạn đang code C# .NET mà đang vướng phần tối ưu tốc độ load trang thì đây là giải pháp có thể giúp bạn....